Onze Organisatie

Algemeen directeur

De algemeen directeur is bevoegd voor het dagelijks beheer van de scholengroep en heeft beslissings- en managementbevoegdheid op niveau van de scholengroep. Het mandaat van algemeen directeur wordt sinds 2017 door Gert Van Passel uitgeoefend.

Ann Scheys en Niels Grosemans zijn coördinerend directeur van de scholengemeenschappen BaO en SO. Zij zorgen voor een vlotte werking van de scholengemeenschap en ondersteunen de directeurs van onze basisscholen en secundaire scholen.

College van directeurs

Het college van directeurs staat in voor de voorbereiding van de vergaderingen van de raad van bestuur en voor de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

Het college van directeurs bestaat uit alle directeurs van de scholen en leerlingenbegeleiding die deel uitmaken van de scholengroep. De algemeen directeur is voorzitter van het college van directeurs.

Scholengemeenschappen (SGE)

Onze scholengroep heeft twee scholengemeenschappen, een voor elk onderwijsniveau (basis- en secundair onderwijs). De belangrijkste materies van overleg binnen de scholengemeenschappen situeren zich op het pedagogische vlak.

Raad van bestuur

De raad van bestuur heeft bevoegdheden op vlak van algemeen beleid, pedagogisch beleid, personeelsbeleid, materieel en financieel beleid. De raad van bestuur bestaat uit zes rechtstreeks verkozenen, drie gecoöpteerde leden en de algemeen directeur met raadgevende stem.

De Scholengroep verkoos net als alle GO!-scholen- een nieuwe Raad van Bestuur, die bevoegd werd vanaf 1 april 2022.

Onze nieuwe Raad van Bestuur is als volgt samengesteld:

  • Collin Luc
  • Goyvaerts Sofie
  • Godelaine Philippe
  • Michiels Dirk
  • Michiels Mieke
  • Nan Alex
  • Placklé Inge
  • Van Kerckhove Patrick
  • Van Reet Guido

Algemene vergadering

De algemene vergadering is bevoegd voor de bekrachtiging van de jaarrekening, de begroting en de aanstelling van de algemeen directeur door de raad van bestuur. De algemene vergadering wordt gevormd door twee afgevaardigden per schoolraad die onder de scholengroep ressorteert en de voorzitter van de raad van bestuur, die de algemene vergadering voorzit. De algemeen directeur woont de algemene vergadering bij.

Jaarverslag 2021